Privacy

Company

Imprint

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

§ 1. Informacje ogólne

1. Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez VHV Informatyka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w szczególności danych osobowych osób odwiedzających stronę internetową pod adresem https://vhvinformatyka.pl/ (dalej: Strona Internetowa), w tym osób korzystających z udostępnianych za jej pośrednictwem usług świadczonych drogą elektroniczną.

2. Administratorem Strony Internetowej oraz Administratorem danych osobowych jest: VHV Informatyka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 20, 00-850 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000972719, NIP: 9512537357, REGON: 521378206 (dalej: Administrator).

3. Z Administratorem można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem contact@vhv-informatyka.pl, za pośrednictwem Formularza kontaktowego udostępnionego na Stronie Internetowej, jak również za pośrednictwem poczty tradycyjnej kierowanej na adres VHV Informatyka sp. z o.o. ul. Prosta 20, 00-850 Warszawa.

4. Administrator przetwarza dane osobowe udostępnione za pośrednictwem Strony Internetowej w następujących celach:

a. Obsługa zapytań złożonych przez Formularz kontaktowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w celu wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci bezpłatnego korzystania z formularza kontaktowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; a także – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na zidentyfikowaniu osoby kontaktującej się z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego i udzielenia odpowiedzi na zapytanie,

b. Obsługa zapytań złożonych na adres e-mail Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed
zawarciem umowy; a także – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na zidentyfikowaniu osoby
kontaktującej się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej i udzielenia odpowiedzi na zapytanie tej osoby,

c. Przygotowywania ofert handlowych lub udzielania informacji na zapytanie– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu
Administratora,

d. Prowadzenia działań marketingowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, tj. na podstawie uprzednio udzielonej zgody w zakresie wskazanym w tej zgodzie; a w zakresie dopuszczalnym przez prawo – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci promowania usług
świadczonych przez Administratora,

e. Prowadzenia rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, tj. na podstawie uprzednio udzielonej zgody w zakresie wskazanym w tej zgodzie.

5. Administrator pozyskuje informacje o użytkownikach za pośrednictwem Strony Internetowej, w tym dane osobowe, w następujący sposób:

a. Poprzez otrzymanie dobrowolnie wprowadzonych przez użytkownika danych w Formularzu kontaktowym, które zostają wprowadzone do systemów Administratora.

b. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

§ 2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Administratora

1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

2. W celu ochrony danych Administrator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.

3. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Administratora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

§ 3. Hosting

1. Strona Internetowa jest hostowana (technicznie utrzymywana) na serwerach firmy hostingowej: cyberFolks.pl.

2. Dane osobowe zebrane za pośrednictwem Strony Internetowej są przechowywane na serwerach dostawcy hostingu na podstawie umowy wiążącej Administratora z firmą hostingową. Mogą to być m.in. adresy IP, zapytania o kontakt, metadane i dane dotyczące komunikacji, dane kontaktowe. Firma hostingowa jest zobowiązana do przetwarzania tych danych zgodnie z RODO.

3. Korzystanie z usług hostingu uzasadnione jest interesem Administratora w przedstawieniu bezpiecznej, szybkiej i sprawnej prezentacji oferty Administratora za pośrednictwem Strony Internetowej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

§ 4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:

a. firma hostingowa na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,

b. firmy świadczące usługi marketingowe na rzecz Administratora,

c. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie tych organów na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

d. inne podmioty, upoważnione do odbioru Pana(-i) danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

e. spółki powiązane z Administratorem w zakresie celów działalności (grupa kapitałowa VHV, do której należy spółka VHV Informatyka sp. z o.o.),

f. inne podmioty, którym na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem powierzone zostało przetwarzanie danych osobowych w imieniu
Administratora.

2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora będą przechowywane do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane, lub do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń, a przypadkach, w których okresy przechowywania danych określają przepisy – przez czas określony w tych przepisach. Dane osobowe przekazane za pośrednictwem Formularza kontaktowego zostaną usunięte lub zanonimizowane najpóźniej z końcem roku kalendarzowego po upływie 6 lat od przesłania zapytania za pośrednictwem formularza usługi „Formularz kontaktowy”.

3. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługuje Ci prawo żądania od
Administratora:

a. dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,

b. ich sprostowania,

c. usunięcia,

d. ograniczenia przetwarzania

e. oraz przenoszenia danych.

4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. W takim przypadku Administratorowi nie będzie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Wyrażenie sprzeciwu może nastąpić w dowolny sposób zapewniający dotarcie tego oświadczenia do Administratora, w tym:

a. listownie na adres VHV Informatyka sp. z o.o. ul. Prosta 20, 00-850 Warszawa;

b. poprzez wysłanie e-maila na adres contact@vhv-informatyka.pl,

c. poprzez skorzystanie z formularza kontaktowego udostępnionego dla usługi
„Formularz kontaktowy”.

5. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), wyrażoną zgodę można cofnąć w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych prowadzonego do momentu cofnięcia. Wycofanie zgody może nastąpić w dowolny sposób zapewniający dotarcie tego oświadczenia do Administratora, w tym:

a. listownie na adres VHV Informatyka sp. z o.o. ul. Prosta 20, 00-850 Warszawa;

b. poprzez wysłanie e-maila na adres contact@vhv-informatyka.pl,

c. poprzez skorzystanie z formularza kontaktowego udostępnionego dla usługi „Formularz kontaktowy”.

6. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz bez podania danych oznaczonych jako wymagane, nie będzie możliwe wykonywanie określonych czynności, np. udzielenie odpowiedzi na zapytanie skierowane do Administratora za pośrednictwem Formularza kontaktowego.

§ 5. Informacje w formularzach

1. Administrator zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.

2. Administrator może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

§ 6. Logi Administratora

1. Podczas Twojej wizyty serwery automatycznie zapisują tzw. logi systemowe – anonimowe informacje takie jak czas twojej wizyty, adres IP, adres url, przeglądarka, itp.

2. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Strony Internetowej.

§ 7. Istotne techniki marketingowe

1. Administrator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez używanie Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Administrator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. Narzędzie to pozwala na gromadzenie informacji o sposobie korzystania ze Strony Internetowej. W tym kontekście przetwarzane są na przykład informacje o liczbie odwiedzających, wprowadzonych wyszukiwanych hasłach i regionie, z którego użytkownicy uzyskują dostęp do Strony Internetowej, typ i wersja
przeglądarki, używany system operacyjny, adres URL (strony odwiedzonej wcześniej), adres IP, godzina wysłania zapytania na serwer. Adresy IP są anonimizowane, tak aby nie było możliwe ich przyporządkowanie (tak zwane maskowanie IP). Administrator lub podmioty trzecie tworzą na podstawie tych informacji statystyki w celu dostosowania zawartości Strony Internetowej do potrzeb użytkowników oraz optymalizacji oferty. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami polityki prywatności Google Analytics. Podstawą prawną jest udzielona przez Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Korzystanie z tej usługi może wymagać przekazania wyżej wskazanych informacji do Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone są krajem, który nie zapewnia adekwatnej ochrony danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/679 (RODO). Oznacza to między innymi, że agencje rządowe w Stanach Zjednoczonych mogą uzyskać dostęp do przekazanych informacji bez możliwości korzystania ze skutecznych środków zaradczych.

2. Administrator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Administratora do operatorów reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.

3. Administrator stosuje rozwiązanie badające zachowanie użytkowników poprzez tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania na stronie. Te informacje są anonimizowane zanim zostaną przesłane do operatora usługi tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W szczególności nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe.

4. Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.

§ 6. Informacja o plikach cookies

1. Strona Internetowa korzysta z plików cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Strony Internetowej i przeznaczone są do korzystania ze Strony Internetowej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. W ramach Strony Internetowej mogą być stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

4. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. użytkownicy Strony Internetowej mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

5. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie Internetowej.

6. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony Internetowej wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z Administratorem Strony Internetowej podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

7. Administrator korzysta z Borlabs Cookie, którego celem jest tworzenie baneru informacyjnego o stosowanych plikach cookie i zapisywanie ustawień plików cookies, w tym wyrażonej zgody na stosowanie cookies. Powracający użytkownicy są rozpoznawani przez to ustawienie plików cookies, a dokonane już ustawienia są automatycznie stosowane – tak długo, jak długo pliki cookies są jeszcze obecne w przeglądarce. Dostawcą tej technologii jest firma Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Georg-Wilhelm-Str. 17, 21107 Hamburg, Niemcy. Technologia Borlabs dotycząca zawartości plików cookies jest wykorzystywana w celu uzyskania wymaganej prawem zgody na wykorzystanie plików cookies. Podstawą prawną tego jest art. 6 ust. 1 s. 1 lit. c RODO. Borlabs Cookie należy do niezbędnych plików cookie używanych przez Stronę Internetową.

8. Administrator korzysta z piksela Facebooka dostarczanego przez Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta ze Strony Internetowej. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Administrator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami polityki prywatności Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Podstawą prawną jest udzielona przez Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Nie można wykluczyć, że dane osobowe będą przetwarzane przez operatora sieci społecznościowej poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym. Może to utrudnić egzekwowanie praw osoby, której dane dotyczą (takich jak prawo do informacji). Stany Zjednoczone są krajem, który nie zapewnia adekwatnej ochrony danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/679 (RODO). Oznacza to między innymi, że agencje rządowe w Stanach Zjednoczonych mogą uzyskać dostęp do przekazanych informacji bez możliwości korzystania ze skutecznych środków zaradczych.

9. Administrator korzysta z wtyczki Google Maps. Usługa Google Maps używana jest w celu wyświetlania interaktywnych map. Korzystanie z Google Maps wymaga zapisania adresu IP. Z reguły informacje te zostają przesłane i zapisane na serwerze Google na serwerze w Stanach Zjednoczonych. Stany Zjednoczone są krajem, który nie zapewnia adekwatnej ochrony danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/679 (RODO). Oznacza to między innymi, że agencje rządowe w Stanach Zjednoczonych mogą uzyskać dostęp do przekazanych informacji bez możliwości korzystania ze skutecznych środków zaradczych. Korzystanie z Google Maps leży w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online i offline oraz łatwego wyszukiwania miejsc, które podajemy na Stronie Internetowej. Przetwarzanie odbywa się wyłącznie za Państwa zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami polityki prywatności Google https://policies.google.com/privacy. Okres ważności tego cookie wynosi 6 miesięcy.

10. Administrator korzysta z piksela Instagram dostarczanego przez Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia. Ta technologia powoduje, że serwis Instagram wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta ze Strony Internetowej. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Administrator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Instagram. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami polityki prywatności Instagram: https://www.instagram.com/legal/privacy/. Podstawą prawną jest udzielona przez Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Korzystanie z tej usługi może wymagać przekazania wyżej wskazanych informacji do Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone są krajem, który nie zapewnia adekwatnej ochrony danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem UE
2016/679 (RODO). Oznacza to między innymi, że agencje rządowe w Stanach Zjednoczonych mogą uzyskać dostęp do przekazanych informacji bez możliwości korzystania ze skutecznych środków zaradczych.

11. Administrator korzysta w wtyczki OpenStreetMap. Usługa ta dostarczana jest przez Openstreetmap Foundation, St John’s Innovation Centre, Cowley Road, Cambridge CB4 0WS, Wielka Brytania. OpenStreetMap używana jest w celu wyświetlania interaktywnych map. Korzystanie z OpenStreetMap wymaga zapisania adresu IP. Korzystanie z OpenStreetMap leży w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online i offline oraz łatwego wyszukiwania miejsc, które podajemy na Stronie Internetowej. Przetwarzanie odbywa się wyłącznie za Państwa zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami polityki prywatności OpenStreetMap https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy.

12. Administrator korzysta z piksela Twitter dostarczanego przez Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irlandia. Ta technologia powoduje, że serwis Twitter wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta ze Strony Internetowej. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Administrator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Twitter. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami polityki prywatności Twitter: https://twitter.com/privacy. Podstawą prawną jest udzielona przez Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Korzystanie z tej usługi może wymagać przekazania wyżej wskazanych informacji do Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone są krajem, który nie zapewnia adekwatnej ochrony danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/679 (RODO). Oznacza to między innymi, że agencje rządowe w Stanach Zjednoczonych mogą uzyskać dostęp do przekazanych informacji bez możliwości korzystania ze skutecznych środków zaradczych.

13. Administrator korzysta z wtyczki Youtube dostarczanej przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia i Vimeo dostarczanej przez Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA w celu zamieszczania filmów na Stronie Internetowej. Przetwarzanie odbywa się wyłącznie za Państwa zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Nie można wykluczyć, że dane osobowe będą przetwarzane przez dostawcę poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym. Może to utrudnić egzekwowanie praw osoby, której dane dotyczą (takich jak prawo do informacji). Zamieszczamy filmy na naszej stronie, aby przybliżyć klientom nasze produkty i zaprezentować ich cechy w przystępny sposób. Poprzez zamieszczanie filmów za pośrednictwem dostawców zewnętrznych możemy zrezygnować z usług hostingowych filmów na naszych serwerach i wykorzystać zasoby do innych celów.

14. Po kliknięciu na film nawiązywane jest połączenie z serwerem danego dostawcy usług. Za pośrednictwem wtyczki przekazywane są dostawcy usług dane dotyczące ustawień Państwa urządzenia oraz Państwa interakcji z usługami w zakresie filmów. W zależności od tego, czy posiadają Państwo konto u danego dostawcy usług w zakresie filmów i są na nim zalogowani, dostawca może wykorzystać przetworzone dane do utworzenia profilu. Odpowiedzialność za przetwarzanie danych ponosi dany dostawca usług w zakresie filmów. Mogą Państwo dochodzić swoich praw jako osoby, której dane dotyczą (np. prawo do uzyskania informacji), w odniesieniu do takiego przetwarzania, bezpośrednio u danego dostawcy usług w zakresie filmów, gdyż tylko on ma dostęp do Państwa danych osobowych i może podjąć odpowiednie działania oraz udzielić informacji. Prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en oraz Vimeo: https://vimeo.com/privacy

§ 7. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej.

2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Urządzenia mobilne:

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

§ 1. Informacje ogólne

1. Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez VHV Informatyka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w szczególności danych osobowych osób odwiedzających stronę internetową pod adresem https://vhvinformatyka.pl/ (dalej: Strona Internetowa), w tym osób korzystających z udostępnianych za jej pośrednictwem usług świadczonych drogą elektroniczną.

2. Administratorem Strony Internetowej oraz Administratorem danych osobowych jest: VHV Informatyka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 20, 00-850 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000972719, NIP: 9512537357, REGON: 521378206 (dalej: Administrator).

3. Z Administratorem można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem contact@vhv-informatyka.pl, za pośrednictwem Formularza kontaktowego udostępnionego na Stronie Internetowej, jak również za pośrednictwem poczty tradycyjnej kierowanej na adres VHV Informatyka sp. z o.o. ul. Prosta 20, 00-850 Warszawa.

4. Administrator przetwarza dane osobowe udostępnione za pośrednictwem Strony Internetowej w następujących celach:

a. Obsługa zapytań złożonych przez Formularz kontaktowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w celu wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci bezpłatnego korzystania z formularza kontaktowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; a także – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na zidentyfikowaniu osoby kontaktującej się z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego i udzielenia odpowiedzi na zapytanie,

b. Obsługa zapytań złożonych na adres e-mail Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed
zawarciem umowy; a także – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na zidentyfikowaniu osoby
kontaktującej się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej i udzielenia odpowiedzi na zapytanie tej osoby,

c. Przygotowywania ofert handlowych lub udzielania informacji na zapytanie– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu
Administratora,

d. Prowadzenia działań marketingowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, tj. na podstawie uprzednio udzielonej zgody w zakresie wskazanym w tej zgodzie; a w zakresie dopuszczalnym przez prawo – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci promowania usług
świadczonych przez Administratora,

e. Prowadzenia rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, tj. na podstawie uprzednio udzielonej zgody w zakresie wskazanym w tej zgodzie.

5. Administrator pozyskuje informacje o użytkownikach za pośrednictwem Strony Internetowej, w tym dane osobowe, w następujący sposób:

a. Poprzez otrzymanie dobrowolnie wprowadzonych przez użytkownika danych w Formularzu kontaktowym, które zostają wprowadzone do systemów Administratora.

b. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

§ 2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Administratora

1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

2. W celu ochrony danych Administrator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.

3. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Administratora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

§ 3. Hosting

1. Strona Internetowa jest hostowana (technicznie utrzymywana) na serwerach firmy hostingowej: cyberFolks.pl.

2. Dane osobowe zebrane za pośrednictwem Strony Internetowej są przechowywane na serwerach dostawcy hostingu na podstawie umowy wiążącej Administratora z firmą hostingową. Mogą to być m.in. adresy IP, zapytania o kontakt, metadane i dane dotyczące komunikacji, dane kontaktowe. Firma hostingowa jest zobowiązana do przetwarzania tych danych zgodnie z RODO.

3. Korzystanie z usług hostingu uzasadnione jest interesem Administratora w przedstawieniu bezpiecznej, szybkiej i sprawnej prezentacji oferty Administratora za pośrednictwem Strony Internetowej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

§ 4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:

a. firma hostingowa na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,

b. firmy świadczące usługi marketingowe na rzecz Administratora,

c. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie tych organów na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

d. inne podmioty, upoważnione do odbioru Pana(-i) danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

e. spółki powiązane z Administratorem w zakresie celów działalności (grupa kapitałowa VHV, do której należy spółka VHV Informatyka sp. z o.o.),

f. inne podmioty, którym na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem powierzone zostało przetwarzanie danych osobowych w imieniu
Administratora.

2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora będą przechowywane do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane, lub do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń, a przypadkach, w których okresy przechowywania danych określają przepisy – przez czas określony w tych przepisach. Dane osobowe przekazane za pośrednictwem Formularza kontaktowego zostaną usunięte lub zanonimizowane najpóźniej z końcem roku kalendarzowego po upływie 6 lat od przesłania zapytania za pośrednictwem formularza usługi „Formularz kontaktowy”.

3. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługuje Ci prawo żądania od
Administratora:

a. dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,

b. ich sprostowania,

c. usunięcia,

d. ograniczenia przetwarzania

e. oraz przenoszenia danych.

4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. W takim przypadku Administratorowi nie będzie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Wyrażenie sprzeciwu może nastąpić w dowolny sposób zapewniający dotarcie tego oświadczenia do Administratora, w tym:

a. listownie na adres VHV Informatyka sp. z o.o. ul. Prosta 20, 00-850 Warszawa;

b. poprzez wysłanie e-maila na adres contact@vhv-informatyka.pl,

c. poprzez skorzystanie z formularza kontaktowego udostępnionego dla usługi
„Formularz kontaktowy”.

5. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), wyrażoną zgodę można cofnąć w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych prowadzonego do momentu cofnięcia. Wycofanie zgody może nastąpić w dowolny sposób zapewniający dotarcie tego oświadczenia do Administratora, w tym:

a. listownie na adres VHV Informatyka sp. z o.o. ul. Prosta 20, 00-850 Warszawa;

b. poprzez wysłanie e-maila na adres contact@vhv-informatyka.pl,

c. poprzez skorzystanie z formularza kontaktowego udostępnionego dla usługi „Formularz kontaktowy”.

6. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz bez podania danych oznaczonych jako wymagane, nie będzie możliwe wykonywanie określonych czynności, np. udzielenie odpowiedzi na zapytanie skierowane do Administratora za pośrednictwem Formularza kontaktowego.

§ 5. Informacje w formularzach

1. Administrator zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.

2. Administrator może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

§ 6. Logi Administratora

1. Podczas Twojej wizyty serwery automatycznie zapisują tzw. logi systemowe – anonimowe informacje takie jak czas twojej wizyty, adres IP, adres url, przeglądarka, itp.

2. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Strony Internetowej.

§ 7. Istotne techniki marketingowe

1. Administrator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez używanie Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Administrator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. Narzędzie to pozwala na gromadzenie informacji o sposobie korzystania ze Strony Internetowej. W tym kontekście przetwarzane są na przykład informacje o liczbie odwiedzających, wprowadzonych wyszukiwanych hasłach i regionie, z którego użytkownicy uzyskują dostęp do Strony Internetowej, typ i wersja
przeglądarki, używany system operacyjny, adres URL (strony odwiedzonej wcześniej), adres IP, godzina wysłania zapytania na serwer. Adresy IP są anonimizowane, tak aby nie było możliwe ich przyporządkowanie (tak zwane maskowanie IP). Administrator lub podmioty trzecie tworzą na podstawie tych informacji statystyki w celu dostosowania zawartości Strony Internetowej do potrzeb użytkowników oraz optymalizacji oferty. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami polityki prywatności Google Analytics. Podstawą prawną jest udzielona przez Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Korzystanie z tej usługi może wymagać przekazania wyżej wskazanych informacji do Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone są krajem, który nie zapewnia adekwatnej ochrony danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/679 (RODO). Oznacza to między innymi, że agencje rządowe w Stanach Zjednoczonych mogą uzyskać dostęp do przekazanych informacji bez możliwości korzystania ze skutecznych środków zaradczych.

2. Administrator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Administratora do operatorów reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.

3. Administrator stosuje rozwiązanie badające zachowanie użytkowników poprzez tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania na stronie. Te informacje są anonimizowane zanim zostaną przesłane do operatora usługi tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W szczególności nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe.

4. Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.

§ 6. Informacja o plikach cookies

1. Strona Internetowa korzysta z plików cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Strony Internetowej i przeznaczone są do korzystania ze Strony Internetowej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. W ramach Strony Internetowej mogą być stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

4. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. użytkownicy Strony Internetowej mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

5. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie Internetowej.

6. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony Internetowej wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z Administratorem Strony Internetowej podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

7. Administrator korzysta z Borlabs Cookie, którego celem jest tworzenie baneru informacyjnego o stosowanych plikach cookie i zapisywanie ustawień plików cookies, w tym wyrażonej zgody na stosowanie cookies. Powracający użytkownicy są rozpoznawani przez to ustawienie plików cookies, a dokonane już ustawienia są automatycznie stosowane – tak długo, jak długo pliki cookies są jeszcze obecne w przeglądarce. Dostawcą tej technologii jest firma Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Georg-Wilhelm-Str. 17, 21107 Hamburg, Niemcy. Technologia Borlabs dotycząca zawartości plików cookies jest wykorzystywana w celu uzyskania wymaganej prawem zgody na wykorzystanie plików cookies. Podstawą prawną tego jest art. 6 ust. 1 s. 1 lit. c RODO. Borlabs Cookie należy do niezbędnych plików cookie używanych przez Stronę Internetową.

8. Administrator korzysta z piksela Facebooka dostarczanego przez Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta ze Strony Internetowej. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Administrator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami polityki prywatności Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Podstawą prawną jest udzielona przez Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Nie można wykluczyć, że dane osobowe będą przetwarzane przez operatora sieci społecznościowej poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym. Może to utrudnić egzekwowanie praw osoby, której dane dotyczą (takich jak prawo do informacji). Stany Zjednoczone są krajem, który nie zapewnia adekwatnej ochrony danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/679 (RODO). Oznacza to między innymi, że agencje rządowe w Stanach Zjednoczonych mogą uzyskać dostęp do przekazanych informacji bez możliwości korzystania ze skutecznych środków zaradczych.

9. Administrator korzysta z wtyczki Google Maps. Usługa Google Maps używana jest w celu wyświetlania interaktywnych map. Korzystanie z Google Maps wymaga zapisania adresu IP. Z reguły informacje te zostają przesłane i zapisane na serwerze Google na serwerze w Stanach Zjednoczonych. Stany Zjednoczone są krajem, który nie zapewnia adekwatnej ochrony danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/679 (RODO). Oznacza to między innymi, że agencje rządowe w Stanach Zjednoczonych mogą uzyskać dostęp do przekazanych informacji bez możliwości korzystania ze skutecznych środków zaradczych. Korzystanie z Google Maps leży w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online i offline oraz łatwego wyszukiwania miejsc, które podajemy na Stronie Internetowej. Przetwarzanie odbywa się wyłącznie za Państwa zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami polityki prywatności Google https://policies.google.com/privacy. Okres ważności tego cookie wynosi 6 miesięcy.

10. Administrator korzysta z piksela Instagram dostarczanego przez Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia. Ta technologia powoduje, że serwis Instagram wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta ze Strony Internetowej. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Administrator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Instagram. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami polityki prywatności Instagram: https://www.instagram.com/legal/privacy/. Podstawą prawną jest udzielona przez Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Korzystanie z tej usługi może wymagać przekazania wyżej wskazanych informacji do Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone są krajem, który nie zapewnia adekwatnej ochrony danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem UE
2016/679 (RODO). Oznacza to między innymi, że agencje rządowe w Stanach Zjednoczonych mogą uzyskać dostęp do przekazanych informacji bez możliwości korzystania ze skutecznych środków zaradczych.

11. Administrator korzysta w wtyczki OpenStreetMap. Usługa ta dostarczana jest przez Openstreetmap Foundation, St John’s Innovation Centre, Cowley Road, Cambridge CB4 0WS, Wielka Brytania. OpenStreetMap używana jest w celu wyświetlania interaktywnych map. Korzystanie z OpenStreetMap wymaga zapisania adresu IP. Korzystanie z OpenStreetMap leży w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online i offline oraz łatwego wyszukiwania miejsc, które podajemy na Stronie Internetowej. Przetwarzanie odbywa się wyłącznie za Państwa zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami polityki prywatności OpenStreetMap https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy.

12. Administrator korzysta z piksela Twitter dostarczanego przez Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irlandia. Ta technologia powoduje, że serwis Twitter wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta ze Strony Internetowej. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Administrator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Twitter. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami polityki prywatności Twitter: https://twitter.com/privacy. Podstawą prawną jest udzielona przez Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Korzystanie z tej usługi może wymagać przekazania wyżej wskazanych informacji do Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone są krajem, który nie zapewnia adekwatnej ochrony danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/679 (RODO). Oznacza to między innymi, że agencje rządowe w Stanach Zjednoczonych mogą uzyskać dostęp do przekazanych informacji bez możliwości korzystania ze skutecznych środków zaradczych.

13. Administrator korzysta z wtyczki Youtube dostarczanej przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia i Vimeo dostarczanej przez Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA w celu zamieszczania filmów na Stronie Internetowej. Przetwarzanie odbywa się wyłącznie za Państwa zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Nie można wykluczyć, że dane osobowe będą przetwarzane przez dostawcę poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym. Może to utrudnić egzekwowanie praw osoby, której dane dotyczą (takich jak prawo do informacji). Zamieszczamy filmy na naszej stronie, aby przybliżyć klientom nasze produkty i zaprezentować ich cechy w przystępny sposób. Poprzez zamieszczanie filmów za pośrednictwem dostawców zewnętrznych możemy zrezygnować z usług hostingowych filmów na naszych serwerach i wykorzystać zasoby do innych celów.

14. Po kliknięciu na film nawiązywane jest połączenie z serwerem danego dostawcy usług. Za pośrednictwem wtyczki przekazywane są dostawcy usług dane dotyczące ustawień Państwa urządzenia oraz Państwa interakcji z usługami w zakresie filmów. W zależności od tego, czy posiadają Państwo konto u danego dostawcy usług w zakresie filmów i są na nim zalogowani, dostawca może wykorzystać przetworzone dane do utworzenia profilu. Odpowiedzialność za przetwarzanie danych ponosi dany dostawca usług w zakresie filmów. Mogą Państwo dochodzić swoich praw jako osoby, której dane dotyczą (np. prawo do uzyskania informacji), w odniesieniu do takiego przetwarzania, bezpośrednio u danego dostawcy usług w zakresie filmów, gdyż tylko on ma dostęp do Państwa danych osobowych i może podjąć odpowiednie działania oraz udzielić informacji. Prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en oraz Vimeo: https://vimeo.com/privacy

§ 7. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej.

2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Urządzenia mobilne:

Download PDF