Regulations

Company

Regulations

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

www.vhv-informatyka.pl

§ 1. Definicje

Użyte w Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

a. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;

b. Usługodawca – spółka VHV Informatyka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 20, 00-850 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000972719, NIP: 9512537357, REGON: 521378206, kontakt pod adresem e-mail: contact@vhv-informatyka.pl.

c. Usługobiorca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca z usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Strony internetowej;

d. Strona internetowa – strona internetowa znajdująca się pod adresem www.vhv- informatyka.pl;

e. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;

f. Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonanie Usługi, następujące poprzez wysyłanie i odbieranie danych z użyciem systemów informatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez konieczności jednoczesnej obecności stron, przy czym dane są transmitowane z zastosowaniem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo Telekomunikacyjne.

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami) Usługodawca publikuje niniejszy Regulamin.

2. Regulamin określa między innymi:

a. rodzaje, zakres i rodzaj usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę na Stronie internetowej,

b. zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną udostępnianych za pośrednictwem Strony internetowej,

c. tryb postępowania reklamacyjnego,

d. zasady ochrony danych osobowych Usługobiorców.

3. Każdy Usługobiorca zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem przed przystąpieniem do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Strony internetowej oraz przestrzegać niniejszych postanowień od chwili akceptacji niniejszego Regulaminu.

4. Usługodawca udostępnia w sposób nieodpłatny Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz zapewnia możliwość jego pobrania, odtworzenia oraz utrwalenia.

5. Warunkiem korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę jest złożenie oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu oraz Polityki prywatności
Usługobiorca zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem przed poprzez zaznaczenie pola wyboru „Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną oraz Polityki prywatności i akceptuję ich treść”.

§ 3. Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Za pośrednictwem Strony internetowej Usługodawca świadczy usługę „Formularz kontaktowy”, która stanowi usługę świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Usługa „Formularz kontaktowy” polega na bezpłatnym udostępnieniu Usługobiorcom możliwości kontaktu z Usługodawcą za pośrednictwem Strony internetowej.

§ 4. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. W celu poprawnego korzystania z usługi dostępnej na Stronie internetowej ”Formularz kontaktowy”, konieczny jest:

a. dostęp do urządzenia podłączonego do sieci Internet,

b. posiadanie adresu poczty elektronicznej (e-mail),

c. przeglądarka internetowa.

2. Zabrania się przesyłania przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, w szczególności publikacji oraz przesyłania treści obraźliwych, sprzecznych z prawem, naruszających chronione prawem dobra osobiste i prawa autorskie Usługodawcy lub osób trzecich, jak również wizerunek osób trzecich.

3. Usługobiorca zobowiązany jest do powstrzymywania się od przesyłania reklam oraz wszelkich innych informacji o charakterze komercyjnym.

4. Wzbronione jest podejmowanie działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Strony internetowej.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez zablokowanie dostępu do usługi w przypadku:

a. naruszenia przez Usługobiorcę niniejszego Regulaminu,

b. naruszenia przez Usługobiorcę przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

c. podjęcia przez Usługobiorcę działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie
Strony internetowej,

d. podania przez Usługobiorcę nieprawdziwych danych,

e. przesyłania przez Usługobiorcę treści niezwiązanych z działalnością Usługodawcy,

f. podejmowania przez Usługobiorcę czynności zagrażających bezpieczeństwu,

g. tymczasowego wyłączenia możliwości korzystania z usług wskutek konserwacji Strony,

h. zaprzestania świadczenia usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

§ 5. Usługa „Formularz kontaktowy”

1. Usługa „Formularz kontaktowy” polega na udostępnieniu formularza za pośrednictwem Strony internetowej, za pomocą którego Usługobiorca ma możliwość wysłania wiadomości do Usługodawcy. Celem udostępnienia „Formularz kontaktowy” jest umożliwienie bezpośredniego kontaktu Usługobiorców z Usługodawcą, a w szczególności umożliwienia złożenia zapytań odnoszących się do oferty i świadczonych usług przez Usługodawcę.

2. W celu skorzystania z usługi „Formularz kontaktowy”, Usługobiorca powinien w sposób prawidłowy i zgodny z prawdą:

a. wypełnić pola formularza kontaktowego, znajdującego się w zakładce „Kontakt”, który obejmuje:

i. imię i nazwisko lub nazwę – opcjonalnie,

ii. adres poczty elektronicznej (adres e-mail),

iii. telefon – opcjonalnie,

iv. treść wiadomości.

b. zaznaczyć pole wyboru „Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem świadczenia
usług drogą elektroniczną oraz Polityki prywatności i akceptuję ich treść” ,

c. nacisnąć przycisk „wyślij”.

3. Akceptacja treści niniejszego Regulaminu jest warunkiem korzystania z usługi „Formularz kontaktowy”.

§ 6. Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną świadczonych przez Usługodawcę.

2. Do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci „Formularz kontaktowy” dochodzi w momencie skorzystania z usługi „Formularz kontaktowy”.

3. Usługobiorca ma prawo z każdym momencie żądać usunięcia danych udostępnionych za pośrednictwem formularza „Formularz kontaktowy” na zasadach określonych w Polityce prywatności opublikowanej na Stronie internetowej.

4. Rezygnacja z usługi „Formularz kontaktowy” możliwa jest w każdej chwili i polega na zaniechaniu korzystania z przesyłania treści za jego pomocą.

§ 7. Przetwarzanie danych osobowych

Informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych przekazywanych Usługodawcy w związku z korzystaniem z usługi „Formularz kontaktowy” zawarte są w Polityce prywatności opublikowanej na Stronie internetowej.

§ 8. Dostęp do usługi „Formularz kontaktowy”

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do usługi świadczonej elektronicznie „Formularz kontaktowy” wynikające z przyczyn niezależnych od Usługodawcy. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zawieszenia możliwości korzystania z tej usługi celem przeprowadzenia działań naprawczych lub aktualizujących Stronę internetową.

§ 9. Ostrzeżenie co do ryzyka korzystania z usług świadczonych elektronicznie

1. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usługi świadczonych za pośrednictwem Strony internetowej może wiązać się ze standardowym ryzykiem wynikającym z korzystania z Internetu. Usługodawca zaleca Usługobiorcom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu minimalizacji ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu, w tym również usług świadczonych za pośrednictwem Strony Internetowej.

2. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą m. in.:

a. Złośliwe oprogramowanie (malware) – programy mające szkodliwe, przestępcze lub
złośliwe działanie, np. wirusy, robaki, konie trojańskie i inne szkodliwe programy;

b. Programy szpiegujące (spyware) – oprogramowanie szpiegujące użytkownika w
Internecie;

c. Spam – niezamówiona informacja rozsyłana do wielu odbiorów droga elektroniczną;

d. Cracking lub phishing – nielegalne pozyskiwanie lub wyłudzanie osobistych lub
poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości;

e. Inne niechciane lub złośliwe oprogramowanie.

3. W celu uniknięcia powyższych zagrożeń zaleca się, aby Usługobiorca posługiwał się urządzeniami podłączonymi do sieci Internet wyposażonymi w aktualne programy antywirusowe i zaporę sieciową.

§ 10. Reklamacje

1. W sprawach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Usługobiorcę, Usługodawcom przysługuje prawo do złożenia reklamacji na adres e-mail: contact@vhv- informatyka.pl lub listownie na adres HV informatyka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Prosta 20, 00-850 Warszawa. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od otrzymania Reklamacji.

2. Usługodawca poinformuje o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie wskazanym w ust. 1 za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych przez Usługobiorcę w reklamacji.

§ 11. Postanowienia końcowe

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, np. z uwagi na zmiany w powszechnie obowiązującym prawie, w przypadku wprowadzenia dodatkowych funkcjonalności lub usług świadczonych drogą elektroniczną.

2. Usługobiorca zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu poprzez opublikowanie nowego brzmienia Regulaminu na Stronie internetowej.

3. Nowe brzmienie Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania go na Stronie internetowej. Dla usług świadczonych przed wejściem w życie nowego brzmienia Regulaminu, zastosowanie znajduje Regulamin w poprzednio obowiązującym brzmieniu.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

www.vhv-informatyka.pl

§ 1. Definicje

Użyte w Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

a. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;

b. Usługodawca – spółka VHV Informatyka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 20, 00-850 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000972719, NIP: 9512537357, REGON: 521378206, kontakt pod adresem e-mail: contact@vhv-informatyka.pl.

c. Usługobiorca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca z usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Strony internetowej;

d. Strona internetowa – strona internetowa znajdująca się pod adresem www.vhv- informatyka.pl;

e. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;

f. Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonanie Usługi, następujące poprzez wysyłanie i odbieranie danych z użyciem systemów informatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez konieczności jednoczesnej obecności stron, przy czym dane są transmitowane z zastosowaniem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo Telekomunikacyjne.

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami) Usługodawca publikuje niniejszy Regulamin.

2. Regulamin określa między innymi:

a. rodzaje, zakres i rodzaj usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę na Stronie internetowej,

b. zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną udostępnianych za pośrednictwem Strony internetowej,

c. tryb postępowania reklamacyjnego,

d. zasady ochrony danych osobowych Usługobiorców.

3. Każdy Usługobiorca zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem przed przystąpieniem do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Strony internetowej oraz przestrzegać niniejszych postanowień od chwili akceptacji niniejszego Regulaminu.

4. Usługodawca udostępnia w sposób nieodpłatny Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz zapewnia możliwość jego pobrania, odtworzenia oraz utrwalenia.

5. Warunkiem korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę jest złożenie oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu oraz Polityki prywatności
Usługobiorca zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem przed poprzez zaznaczenie pola wyboru „Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną oraz Polityki prywatności i akceptuję ich treść”.

§ 3. Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Za pośrednictwem Strony internetowej Usługodawca świadczy usługę „Formularz kontaktowy”, która stanowi usługę świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Usługa „Formularz kontaktowy” polega na bezpłatnym udostępnieniu Usługobiorcom możliwości kontaktu z Usługodawcą za pośrednictwem Strony internetowej.

§ 4. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. W celu poprawnego korzystania z usługi dostępnej na Stronie internetowej ”Formularz kontaktowy”, konieczny jest:

a. dostęp do urządzenia podłączonego do sieci Internet,

b. posiadanie adresu poczty elektronicznej (e-mail),

c. przeglądarka internetowa.

2. Zabrania się przesyłania przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, w szczególności publikacji oraz przesyłania treści obraźliwych, sprzecznych z prawem, naruszających chronione prawem dobra osobiste i prawa autorskie Usługodawcy lub osób trzecich, jak również wizerunek osób trzecich.

3. Usługobiorca zobowiązany jest do powstrzymywania się od przesyłania reklam oraz wszelkich innych informacji o charakterze komercyjnym.

4. Wzbronione jest podejmowanie działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Strony internetowej.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez zablokowanie dostępu do usługi w przypadku:

a. naruszenia przez Usługobiorcę niniejszego Regulaminu,

b. naruszenia przez Usługobiorcę przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

c. podjęcia przez Usługobiorcę działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie
Strony internetowej,

d. podania przez Usługobiorcę nieprawdziwych danych,

e. przesyłania przez Usługobiorcę treści niezwiązanych z działalnością Usługodawcy,

f. podejmowania przez Usługobiorcę czynności zagrażających bezpieczeństwu,

g. tymczasowego wyłączenia możliwości korzystania z usług wskutek konserwacji Strony,

h. zaprzestania świadczenia usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

§ 5. Usługa „Formularz kontaktowy”

1. Usługa „Formularz kontaktowy” polega na udostępnieniu formularza za pośrednictwem Strony internetowej, za pomocą którego Usługobiorca ma możliwość wysłania wiadomości do Usługodawcy. Celem udostępnienia „Formularz kontaktowy” jest umożliwienie bezpośredniego kontaktu Usługobiorców z Usługodawcą, a w szczególności umożliwienia złożenia zapytań odnoszących się do oferty i świadczonych usług przez Usługodawcę.

2. W celu skorzystania z usługi „Formularz kontaktowy”, Usługobiorca powinien w sposób prawidłowy i zgodny z prawdą:

a. wypełnić pola formularza kontaktowego, znajdującego się w zakładce „Kontakt”, który obejmuje:

i. imię i nazwisko lub nazwę – opcjonalnie,

ii. adres poczty elektronicznej (adres e-mail),

iii. telefon – opcjonalnie,

iv. treść wiadomości.

b. zaznaczyć pole wyboru „Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem świadczenia
usług drogą elektroniczną oraz Polityki prywatności i akceptuję ich treść” ,

c. nacisnąć przycisk „wyślij”.

3. Akceptacja treści niniejszego Regulaminu jest warunkiem korzystania z usługi „Formularz kontaktowy”.

§ 6. Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną świadczonych przez Usługodawcę.

2. Do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci „Formularz kontaktowy” dochodzi w momencie skorzystania z usługi „Formularz kontaktowy”.

3. Usługobiorca ma prawo z każdym momencie żądać usunięcia danych udostępnionych za pośrednictwem formularza „Formularz kontaktowy” na zasadach określonych w Polityce prywatności opublikowanej na Stronie internetowej.

4. Rezygnacja z usługi „Formularz kontaktowy” możliwa jest w każdej chwili i polega na zaniechaniu korzystania z przesyłania treści za jego pomocą.

§ 7. Przetwarzanie danych osobowych

Informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych przekazywanych Usługodawcy w związku z korzystaniem z usługi „Formularz kontaktowy” zawarte są w Polityce prywatności opublikowanej na Stronie internetowej.

§ 8. Dostęp do usługi „Formularz kontaktowy”

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do usługi świadczonej elektronicznie „Formularz kontaktowy” wynikające z przyczyn niezależnych od Usługodawcy. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zawieszenia możliwości korzystania z tej usługi celem przeprowadzenia działań naprawczych lub aktualizujących Stronę internetową.

§ 9. Ostrzeżenie co do ryzyka korzystania z usług świadczonych elektronicznie

1. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usługi świadczonych za pośrednictwem Strony internetowej może wiązać się ze standardowym ryzykiem wynikającym z korzystania z Internetu. Usługodawca zaleca Usługobiorcom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu minimalizacji ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu, w tym również usług świadczonych za pośrednictwem Strony Internetowej.

2. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą m. in.:

a. Złośliwe oprogramowanie (malware) – programy mające szkodliwe, przestępcze lub
złośliwe działanie, np. wirusy, robaki, konie trojańskie i inne szkodliwe programy;

b. Programy szpiegujące (spyware) – oprogramowanie szpiegujące użytkownika w
Internecie;

c. Spam – niezamówiona informacja rozsyłana do wielu odbiorów droga elektroniczną;

d. Cracking lub phishing – nielegalne pozyskiwanie lub wyłudzanie osobistych lub
poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości;

e. Inne niechciane lub złośliwe oprogramowanie.

3. W celu uniknięcia powyższych zagrożeń zaleca się, aby Usługobiorca posługiwał się urządzeniami podłączonymi do sieci Internet wyposażonymi w aktualne programy antywirusowe i zaporę sieciową.

§ 10. Reklamacje

1. W sprawach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Usługobiorcę, Usługodawcom przysługuje prawo do złożenia reklamacji na adres e-mail: contact@vhv- informatyka.pl lub listownie na adres HV informatyka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Prosta 20, 00-850 Warszawa. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od otrzymania Reklamacji.

2. Usługodawca poinformuje o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie wskazanym w ust. 1 za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych przez Usługobiorcę w reklamacji.

§ 11. Postanowienia końcowe

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, np. z uwagi na zmiany w powszechnie obowiązującym prawie, w przypadku wprowadzenia dodatkowych funkcjonalności lub usług świadczonych drogą elektroniczną.

2. Usługobiorca zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu poprzez opublikowanie nowego brzmienia Regulaminu na Stronie internetowej.

3. Nowe brzmienie Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania go na Stronie internetowej. Dla usług świadczonych przed wejściem w życie nowego brzmienia Regulaminu, zastosowanie znajduje Regulamin w poprzednio obowiązującym brzmieniu.

Download PDF